У зв'язку з прийняттям ПРЕЗИДІЇ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ ПОСТАНОВИ № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» редакційна рада

науково-технічного журналу
Інформаційно-керуючі системи
на залізничному транспорті»

(відповідно до п.3 даної постанови) повідомляє, що, починаючи з лютого 2003 року, в друку приймаються лише статті, де присутні такі необхідні елементи:

 • Постанова проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття;
 • Формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

ДО УВАГИ АВТОРАМ СТАТЕЙ!

АВТОР НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНОЇ У СТАТТІ ІНФОРМАЦІЇ.

Матеріали приймаються тільки при наявності рецензії.

Рішення про опублікування матеріалу статті приймає редакційна колегія.

АВТОРСЬКА ДОВІДКА (подається окремим файлом):

 • прізвище, ім'я, по батькові автора повністю;
 • місце роботи;
 • посада, яку займає;
 • наукова ступінь (для осіб без ступеня - відомості про наукового керівника);
 • робоча адреса - індекс, місто, назва організації, вулиця, номер будинку;
 • контактні телефони;
 • електронна адреса.

Короткий опис використовуваних стилів

1

УДК

 

 

Шрифт - Times New Roman, 14 пт,

 

Міжрядковий інтервал – 1.

 

Поля – 20 мм

 

Колонтитули та номери сторінок, прохання не проставляти!!!

2

Автори статті –

ПРІЗВИЩЕ, ІНІЦІАЛИ (прописними),

науковий ступінь, місце роботи (малими)

3

Назва статті

4

Анотація + ключові слова мовою оригіналу статті

5

Текст статті

 

 

6

Література (оформл. по ДСТУ ДСТУ 7.1:2006)

 1. ХХХХХХ
  ХХХХХХ
 2. ХХХХХХ

 

7

Прізвище, ініціали +

назва статті +

анотація статті +

ключові слова

- всі позиції – на двох мовах: (не оригіналу статті)

8

Рецензент (ПІБ, наук. Ступінь, звання, посада, організація)

 

Формули повинні бути виконані за допомогою редактора MS Equation. Рекомендовані розміри для елементів формул: звичайний символ 12 пт, великий індекс 7 пт, дрібний індекс 5 пт, міжрядковий інтервал 100%. Обов'язкова нумерація формул, на які є посилання в тексті статті. Формули вирівнюються по лівому краю, їх номери - по правому.

 

Рисунки розташовуються після посилання на нього в основному тексті.

Формат рисунка – JPG.

Підпис під рисунком виконується окремо в Word і центрується під малюнком. Наприклад,

Рис. 11. Ххххххххххххххххх

 

Отсканированные версии иллюстраций, таблиц и формул не допускаются.

Документи у форматі docx не приймаються.

 

Відскановані рецензію доктора наук та виписку з протоколу засідання кафедри можна вислати на ел. пошту.