Бабаєв М.М., доктор технічних наук, професор кафедри електротехніки і електричних машин,
Бліндюк В.С., доктор технічних наук, професор кафедри електротехніки і електричних машин,
Богатирь Ю.І., асистент кафедри електротехніки та електричних машин (Український державний університет залізничного транспорту)

Анотація

Показана доцільність застосування в процесі керування безконтактним двигуном стрілочного електропривода замкненої системи керування. Розроблена імітаційна модель керування безконтактним двигуном стрілочного електропривода із замкненою системою керування. Проведені дослідження тимчасових залежностей двигуна стрілочного електропривода при відсутності й наявності негативному зворотному зв'язка. Установлено, що при наявності зворотного зв'язку зміна навантаження не виявляє істотного впливу на характеристики двигуна. Розроблений нейромережевий регулятор системи керування безконтактним двигуном стрілочного електропривода, який дозволяє демпфірувати автоколивання у всьому заданому діапазоні роботи електропривода й тим самим забезпечує його усталену роботу.

Ключові слова:

безконтактний двигун, система керування, негативний зворотний зв'язок, нейромережевий регулятор, імітаційна модель, електропривод.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання

  1. Стрелочный электропривод [Текст]: пат. 2412845 Россия: МПК B61L 5/06 (2006.01) / Эпифанова Л.М., патентообладатель ЗАО Проектно-технологическая фирма «ЭЛМА-Ко». - № 2009111327/11, заявл. 27.09.2010, опубл. 27.02.2011.
  2. Ключев В.И. Теория электропривода / Ключев В.И. // Учеб. для вузов. – 2-е изд. перрераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 2001. – 704 с.
  3. Москаленко В.В. Электрический привод / Млскаленко В.В. // Учебник для студ. высш. учебн. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 368 с.
  4. Стрілочний електропривід [Текст]:пат 101436 України: МПК Н04К 3/00 H03J 7/00, Бабаев М. М., Блиндюк В. С., Ананьева О. М., Богатырь Ю.И.; власник Українська держвна академія залізничного транспорту. – № а 201201334, Бюл. № 6. – 5с.
  5. Дьяконов В. Simulink 4. Специальный справочник. – СПб: Питер, 2002. – 528 с.: ил.
  6. Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода: Учебник для вузов. – 6-е изд., доп. и перераб. – М.: Энергоиздат, 1981. – 576 с.
  7. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации / Осовский С, Пер. с польского И.Д. Рудинского. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.: ил.